Disclaimer voor villasoraya.com

Villa Soraya (Kamer van Koophandel: 28113980), hierna te noemen Villa Soraya, verleent u hierbij toegang tot villasoraya.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Villa Soraya behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Villa Soraya spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Villa Soraya.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Villa Soraya.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Villa Soraya nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Villa Soraya en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Villa Soraya, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.