Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Villa Soraya (hierna: ‘VS’). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, staan deze bij desbetreffende woning vermeld en prevaleren die afwijkende voorwaarden.
2 De huurder dient te beseffen dat VS vakantiewoningen van particuliere derden (hierna: ´de eigenaar´) verhuurt en dient zich alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.
3. Onder de gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (zwembad, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken. In enkele gevallen zijn er bepaalde ruimtes, zoals bijvoorbeeld garages of privé kamers/kasten afgesloten voor de huurder.
4. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met VS aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met VS aangaat.

 

Artikel 2: Reservering en betaling

1. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet / e-mail, fax of post) door VS is ontvangen, dan wel zodra de boeking telefonisch is verricht en de boeking door VS schriftelijk is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft – om welke reden dan ook – dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door VS wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit VS elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VS.
2. Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders overeengekomen.
3.VS brengt eenmalig aan reserveringskosten in rekening een bedrag van € 30 per villa en € 15 per appartement.
4. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
5. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging dient door VS van de huurder een aanbetaling van 35% van de volledige huurprijs te zijn ontvangen, tenzij VS en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
6. De overige 65 % van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van VS te zijn voldaan, tenzij VS en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
7. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.
8. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. VS zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van VS wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval VS gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
9. De verschuldigde bedragen dienen altijd in zijn geheel door VS te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot de woning.
10. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 2 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning en de naam van de sleutelbewaarder, die de huurder de sleutel zal overhandigen. De huurder ontvangt dan een brief, waarin de afspraken en de bijzonderheden over uw vakantiewoning zoals bedlinnen (meenemen of gehuurd), eindschoonmaak en waarborgsom e.d. zijn vastgelegd.

 

Artikel 3: Wijziging door huurder

1. Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, heeft dat uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VS nodig. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt VS een bedrag ad € 50,= in rekening.
2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

 

Artikel 4: Wijziging door VS

1. VS heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van VS in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v de verkoop van het gehuurde huis) evenals de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval zal VS aan huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs proberen aan te bieden. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door VS niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van VS.

 

Artikel 5: Annuleren door huurder

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht.
2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
3. VS is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 35% van de totale huursom verschuldigd.
5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom verschuldigd.
6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

 

Artikel 6: Bijkomende kosten

1. Bij de huur zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van normaal gebruik van water en elektriciteit. In die gevallen dat er gebruik kan worden gemaakt van een zwembadverwarming of airconditioning kan voor het gebruik een toeslag worden berekend.
2. Bij de huur is niet inbegrepen de huur van bedlinnen en handdoeken, reserveringskosten (€ 30, voor villa en € 15 per appartement =), en kosten van eindschoonmaak, tenzij anders is aangegeven. Op aanvraag is – indien aanwezig – tegen betaling bedlinnen en kinderbedje te verkrijgen.

 

Artikel 7: Aankomst en vertrek

1. De aankomsttijd vangt aan op zaterdag, na 16.00 uur. De geldende vertrektijd is zaterdag vóór 10.00 uur.
2. De huurder dient zich op de dag van aankomst altijd 2 uur tevoren telefonisch met de sleutelbewaarder in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst te melden.
3. Indien de huurder aankomt ná 19.00 uur dient hij voor dit tijdstip telefonisch contact te hebben opgenomen met de sleutelbewaarder. Aankomst na 21.00 uur is niet mogelijk. In sommige gevallen is aankomst ná 21.00 uur mogelijk indien er een redelijke toeslag wordt voldaan. VS heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst ná 21.00 uur niet mogelijk blijkt te zijn.
4. Bij enkele villa’s start de huurperiode vermeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel geldt dan voor deze dagen.

 

Artikel 8: Aantal personen

1. Het in de Reserveringsbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet worden overschreden, tenzij dat uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met VS, in welk geval VS gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van VS meer mensen in de gehuurde woning overnachten of kamperen op het bijbehorende terrein dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
2. VS en huurder komen overeen de door VS als gevolg van overtreding van de onder lid 1 deze gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van VS alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

 

Artikel 9: Eindschoonmaak

1. Meestal is het laten doen van de eindschoonmaak verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan. Ook in het geval dat huurder een bedrag voor de eindschoonmaak betaalt, dient de huurder bij vertrek de woning netjes en de keuken opgeruimd (afwasmachine en ijskast leeg, afval verwijderd) en schoon achter te laten.
2. Indien met huurder is overeengekomen dat deze zelf de eindschoonmaak verricht verzoekt VS de huurder dringend de eindschoonmaak grondig uit te voeren zodat volgende gasten in een goed schoongemaakte woning hun vakantie kunnen beginnen.
3. Eigenaar en/of beheerder zijn gerechtigd om op eerste afroep een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de huurder in gebreke blijft.

 

Artikel 10: Borgsom

1. Vrijwel alle eigenaren van door VS verhuurde vakantiewoningen stellen als voorwaarde dat huurder vooraf een waarborgsom voldoet. Deze dient voor eigenaar als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten, veroorzaakt door huurder (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc). De hoogte van de waarborgsom staat op de Reserveringsbevestiging vermeld.
2. VS heeft geen enkele zeggenschap over deze waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/sleutelbewaarder en huurder. VS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen. VS is nooit aanwezig bij de uitcheck door sleutelbewaarders en kan om die reden hieromtrent geen gegevens verstrekken aan huurder. Wij adviseren huurders daarom om bij vertrek in aanwezigheid van de sleutelbewaarder een uitcheck te laten doen. Indien u op een vroeg tijdstip of op een andere dag vertrekt, adviseren wij u om op de dag van vertrek telefonisch navraag te doen bij de sleutelbewaarder of de oplevering van de woning in orde was. Indien er sprake is van schade of breuk dient u dit bij vertrek aan te geven bij de sleutelbewaarder.
3. Bij de meeste vakantiewoningen dient bij aankomst een waarborgsom in contanten betaald te worden, die bij vertrek wordt terugbetaald door de sleutelbewaarder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade. Bij enkele vakantiewoningen wordt de borg na vertrek teruggestuurd (de huurder dient in dat geval zijn adres achter te laten). Ook bij vertrek vóór het overeengekomen tijdstip zal de borg worden nagestuurd.
4. In veel gevallen neemt VS de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft VS terzake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op eerste verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan deze waarborgsom pas met instemming van de eigenaar worden terugbetaald, welke toestemming binnen veertien dagen dient te worden verstrekt, bij gebreke waarvan VS de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten.
5. Indien de eigenaar aan VS geen toestemming verleent voor het terugboeken van de waarborgsom zal VS huurder hiervan op de hoogte stellen. Voor inhoudelijke vragen over verrekeningen met de waarborgsom kan huurder contact opnemen met de sleutelbewaarder en/of eigenaar.
6. Huurders met een bankrekening buiten Nederland dienen na beëindiging van de huurperiode aan VS de BIC (swift)-code en het IBAN-nummer van hun bankrekening door te geven. Na ontvangst hiervan zal VS doorgaans binnen 2 weken de waarborgsom terugboeken naar de rekening van huurder.

 

Artikel 11: Zwembaden

1. Zwembaden zijn in de regel van medio mei tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader VS geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) een zwemvest gebruiken.
3. Alle zwembaden in Frankrijk moeten zijn beveiligd met een hek, afsluitbaar dek of alarminstallatie (als het alarm aanstaat en er valt een kind in dan gaat het alarm af). De eigenaar (niet VS) is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging.
4. Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken omgaand te melden bij VS. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat de huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn ten volle de verantwoordelijkheid van de huurder. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen; VS noch eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.
5. Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient huurder de sleutelbewaarder hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen.

 

Artikel 12: Huisdieren

1. Het meenemen van huisdieren naar de vakantiewoning is alleen toegestaan indien hiervoor door eigenaar vooraf toestemming is verleend. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de Reserveringsbevestiging die huurder van VS heeft ontvangen. De toeslag voor huisdieren bedraagt tussen € 25,-€ 50 per week.
2. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van € 150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt VS zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
3. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in lid 1, is huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden.

 

Artikel 13: Overige

1. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.
2. De huurder wordt bij vertrek geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken. Ook de afwasmachine en ijskast dienen leeggemaakt te zijn.
3. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnde huishoudelijk reglement is meestal een exemplaar in de vakantiewoning aanwezig.
4. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door VS van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van VS in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.
5. Indien er door huurder geluidsoverlast wordt veroorzaakt en eigenaar hierover klachten van omwonenden ontvangt zal de sleutelbewaarder of VS huurder hiervan in kennis stellen. Huurder zal zijn gedrag dan terstond aanpassen. Bij voortduring van de geluidsoverlast kan achteraf een boete worden berekend.

 

Artikel 14: Vrijwaring

1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat van welke aard en omvang dan ook en VS gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen, vrijwaart de huurder VS van deze verplichtingen.
2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade VS aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader VS schadeplichtig is, vrijwaart de huurder VS van deze verplichtingen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. VS aanvaardt – behoudens een geval van opzet of grove schuld zijdens VS – geen aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) door de huurder geleden als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de vakantiewoning.
2. Indien om welke reden dan ook VS zelf schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de alsdan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van VS.
3. VS aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.b) kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
4. De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. VS bedingt hierbij ten behoeve van de eigenaar dat de huurder gehouden is alle schade – ook als gevolg van verlies of diefstal – ontstaan aan de vakantiewoning te vergoeden aan de eigenaar.
5. VS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen in welk geval de schade beperkt is tot de hoogte van de huursom. 6. Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde woning zijn niet altijd door VS te voorzien. VS kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor bouwactiviteiten in de buurt.

 

Artikel 16: Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting tegenover VS heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,= .

 

Artikel 17: Klachten

1. Bij vragen, problemen of klachten over de gehuurde vakantiewoning dient huurder altijd eerst direct en rechtstreeks contact op te nemen met de sleutelbewaarder. Indien de sleutelbewaarder de klacht niet naar tevredenheid oplost, dient huurder VS hiervan binnen 24 uur en tijdens het verblijf in kennis stellen (in het weekend op het mobiele nummer VS), zodat VS passende maatregelen kan nemen. Als de klacht dan nog niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 2 weken na terugkomst in Nederland de klacht schriftelijk bij VS in te dienen onder vermelding van alle terzake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.
2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn en voorwaarden die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.
3. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met VS) uit de gehuurde woning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit VS van iedere vorm van schadeloosstelling.

 

Artikel 18: Rechtskeuze

Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.